Autorizované měření emisí

Autorizované měření emisí

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů se provádí dle zákona 201/2012 Sb. - Zákon o ovzduší a Vyhlášky č. 415/2012 Sb..

Autorizované měření emisí provádíme na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o autorizaci k měření emisí č.j. 2336/780/12/Hl.. Tato autorizace nám byla vydána bez omezení platnosti.

Naše laboratoř měření emisí je Zkušební laboratoř měření emisí č. 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

pdfPravidla užívání odkazu na akreditaci

Autorizované měření emisí znečišťujících látek

 • tuhé znečišťující látky ( TZL )
 • oxid siřičitý ( SO2 )
 • oxid uhelnatý ( CO )
 • oxidy dusíku ( NOx )
 • plynné anorganické sloučeniny chloru
 • plynné anorganické sloučeniny fluoru
 • amoniak ( NH3 )
 • sirovodík, sirouhlík ( H2S, CS2 )
 • těkavé organické látky stanovené jako sumární organický uhlík ( TOC )
 • těkavé organické plyny a páry stanovené jednotlivě ( VOC )
 • kyanidy ( CN )
 • těžké kovy
 • tmavost kouře dle Ringelmanna
 • sazivost dle Bacharachova testu
 • doprovodné veličiny
  • vzduchotechnické parametry
  • koncentrace referenční složky – kyslík ( O2 )

Autorizované měření emisí v praxi

Autorizované měření emisí v energetice

 • kotelny na plynná, kapalná a pevná paliva
 • bioplynové stanice
 • kogenerační jednotky
 • jednotky technologických ohřevů

Autorizované měření emisí zdrojů užívajících organická rozpouštědla

 • tiskárny
 • lakovny
 • odmašťovny
 • laminátovny

Autorizované měření emisí ostatních zdrojů

 • průmyslová výroba a zpracování kovů a plastů
 • zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů
 • chemický průmysl
 • potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl

Hranatá příruba pro měření tuhých látek

 Kulatá příruba pro měření plynných látek

Hranatá příruba pro měření tuhých látek Kulatá příruba pro měření plynných látek