Autorizované měření emisí

ET EKOTERM s.r.o. je autorizovaná laboratoř a člen ALME.

Autorizované měření emisí stacionárních zdrojů se provádí dle zákona 201/2012 Sb. – Zákon o ovzduší a Vyhlášky č. 415/2012 Sb..

 

Autorizované měření emisí provádíme na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o autorizaci k měření emisí č.j. MZP/2020/780/1291.

 

Naše laboratoř měření emisí je Zkušební laboratoř měření emisí č. 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Autorizované měření emisí znečišťujících látek

 • tuhé znečišťující látky ( TZL )
 • oxid siřičitý ( SO2 )
 • oxid uhelnatý ( CO )
 • oxidy dusíku ( NOx )
 • plynné anorganické sloučeniny chloru
 • plynné anorganické sloučeniny fluoru
 • amoniak ( NH3 )
 • sirovodík, sirouhlík ( H2S, CS2 )
 • těkavé organické látky stanovené jako sumární organický uhlík ( TOC )
 • těkavé organické plyny a páry stanovené jednotlivě ( VOC )
 • kyanidy ( CN )
 • těžké kovy
 • doprovodné veličiny
  • vzduchotechnické parametry
  • koncentrace referenční složky – kyslík ( O2 )

Autorizované měření emisí v praxi

Autorizované měření emisí v energetice

 • kotelny na plynná, kapalná a pevná paliva
 • bioplynové stanice
 • kogenerační jednotky
 • jednotky technologických ohřevů

Autorizované měření emisí zdrojů užívajících organická rozpouštědla

 • tiskárny
 • lakovny
 • odmašťovny
 • laminátovny

Autorizované měření emisí ostatních zdrojů

 • průmyslová výroba a zpracování kovů a plastů
 • zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů
 • chemický průmysl
 • potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl

Pro bezproblémový průběh měření doporučujeme zákazníkům zajistit:

 • Dokument dokládající zařazení zdroje z hlediska požadavků zákona o ochraně ovzduší – kategorie zdroje, emisní limity a další podmínky provozu (zpravidla Rozhodnutí příslušného krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, příp. vyjádření České inspekce životního prostředí).
 • Dokumentaci k měřené technologii – výkresy, technickou dokumentaci k zařízení na omezování emisí.
 • Bezpečnostní listy používaných materiálů a přípravků.
 • Měřící místa v souladu s požadavky příslušných norem – výkresy standardních odběrových přírub viz níže.
 • Zajistit zdroj elektrické energie, vody, případně stlačeného vzduchu v blízkosti měřícího místa.

Hranatá příruba pro měření tuhých látek

Kulatá příruba pro měření plynných látek

Kontakt

ET EKOTERM s.r.o.
Znojemská 2716/78
586 01 Jihlava

IČ: 25585983
DIČ: CZ25585983

Tel.: +420 567 303 174
Mob.: +420 731 155 722

ID datové schránky: si74pxy
Email: info@ekoterm-jihlava.cz

Nezávislá poptávka

Vzhledem k rozdílné náročnosti jednotlivých měření Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku přesně podle Vašich požadavků. Vaše požadavky specifikujte v následující poptávce.